Publikacje

 

homo-ludensHOMO LUDENS. ZABAWY I ROZRYWKI NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W DZIEJACH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I ICH SĄSIADÓW, RED. AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO ORAZ WOJCIECH BEJDA, WYDAWNICTWO AKADEMII POMORSKIEJ, SŁUPSK 2017

W pracy znajdują się artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z wielu ośrodków akademickich Polski i krajów sąsiednich. Zawarte w książce teksty dotyczą dnia codziennego różnych grup społecznych w kontekście wszelkiego rodzaju zabaw, rozrywek, spędzania czasu wolnego, wszelkich form odpoczynku czy też aktywności fizycznej i umysłowej w dziejach krajów europejskich.

Link do książki: https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/historia/175-homo-ludens-zabawy-i-rozrywki-na-co-dzien-i-od-swieta.html

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


POLSCY-KRZYŻOWCYAGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO, POLSCY KRZYŻOWCY, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, POZNAŃ 2017

W epoce średniowiecza Polacy, tak jak inni Europejczycy, wędrowali do Ziemi Świętej jako waleczni krzyżowcy lub pobożni pielgrzymi. Te elementy wypraw wzajemnie się przeplatały. Motywacje podjęcia tak dalekich eskapad były różne: od religijnych poprzez chęć przeżycia przygody, wypełnienie zobowiązań sojuszniczych a nawet żal po złamanym sercu… Polacy wracali odmienieni, o czym świadczą świadectwa ich energicznych działań: nowe fundacje, budowle i instytucje. Podróżowali polscy władcy, dygnitarze, a także bogatsi rycerze a nawet mieszczanie. Wśród krzyżowców i pątników widzimy tak znane postaci, jak: Henryk Sandomierski, Bogusław X Pomorski czy Jan Długosz. Jednak wyprawy krzyżowe na Bliski Wschód nie rozbudzały w Polsce aż tak wielkich namiętności, jak to było w przypadku naszych sąsiadów Czechów czy nawet Skandynawów. Co było tego przyczyną? Autorka zbiera wszystkie możliwe informacje na ten temat i próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Z książki dowiemy się nie tylko kto, kiedy i dlaczego, ale przede wszystkim poznamy ówczesne ceny, środki lokomocji, szlaki i relacje ze spotkań z obcymi. Zasłona niewiedzy o krucjatach Polaków została odsłonięta!
Link do książki: http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H14/ksiazki/458/polscy-krzyzowcy.html

 

 

  

 

 

 

 


ukrainski-piemont-KOLAKOWSKIMICHAŁ JARNECKI, PIOTR KOŁAKOWSKI, "UKRAIŃSKI PIEMONT". RUŚ ZAKARPACKA W OKRESIE AUTONOMII 1938-1939, WYDAWNICTWO RYTM, WARSZAWA 2017

Autorzy, znawcy problematyki czechosłowackiej, podjęli próbę przybliżenia historii jednego z najmniej znanych zakątków Europy - Rusi Zakarpackiej, która w latach 1919-1939 wchodziła w skład państwa czechosłowackiego. Warto dodać, iż praca, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM w Warszawie, jest już 16. książką prof. Kołakowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ssh2016"Scripta Historica" (dawniej "Słupskie Studia Historyczne), Słupsk 2016

Ukazał się najnowszy numer czasopisma "Scripta Historica" (dawniej "Słupskie Studia Historyczne). W numerze opublikowali swoje artykuły naukowe: Wojciech Bejda, Mariusz Samp, ks. Józef Szymanski, Kacper Pencarski, Mariusz Borysiewicz, Henryk Zdzisław Figura, Jacek Goclon, Jurij Szapował, Dariusz Wierzchoś, Michał Przyborowski, Roman Wysocki, Robert Kuśnierz, Dorota Tomaszewska.
Całość numeru jest dostępna na stronie: http://ssh.apsl.edu.pl/ssh022.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Piastowskie-Ksiezne-RegentkiPiastowskie księżne regentki. O utrzymanie władzy dla synów (koniec XII w. - początek XIV w. Agnieszka Teterycz-Puzio Wydawnictwo „Avalon”, Kraków 2016

Książka jest głosem w dyskusji, dotyczącej pozycji i roli kobiet, odgrywanej na przestrzeni wieków. Opinie o niewielkich prawach kobiet w świecie, w którym rządzili mężczyźni, wpisują się w ogólny schemat myślenia o średniowieczu. Celem książki jest weryfikacja podobnych sądów poprzez zaprezentowanie, w jakim stopniu w świetle obowiązującego prawa na ziemiach polskich w średniowieczu powszechne było przejmowanie rządów przez księżne – wdowy po panujących władcach piastowskich w stosunku do ich małoletnich synów.
Zamiarem Autorki było przedstawienie dwunastu sylwetek księżnych piastowskich oraz przeprowadzenie analizy zakresu sprawowanej przez nie władzy jako opiekunek małoletnich następców tronu i zarządczyń księstw (na Pomorzu, Mazowszu, Śląsku, w Wielkopolsce, a także w dzielnicy krakowsko-sandomierskiej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

na-szlakach-dwoch-swiatow-studia-ofiarowane-profesorowi-jerzemu-hauzinskiemuNa szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2016.

Na niniejszą publikację składają się 42 artykuły dedykowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, wybitnemu orientaliście i mediewiście. Są to prace cenionych zarówno w Polsce, jak i na świecie historyków i orientalistów, którzy zechcieli przekazać wyniki swoich badań. Rozprawy zadedykowane profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu poświęcone są kontaktom cywilizacji zachodniej z kręgiem cywilizacji wschodniej, ruchowi krucjatowemu, kontaktom międzyreligijnym i wszelkim przejawom przekraczania granic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

via-viatores-quaerit mobilnosc-spoleczna-w-dziejach-krajow-grupy-wyszehradzkiejVia viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszechradzkiej, red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2016

W 2016 r. upłynęło 25 lat od powstania tzw. Grupy Wyszehradzkiej czyli zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Niewątpliwie warto przyjrzeć się relacjom państw z grupy wyszehradzkiej, dotyczącym szeroko rozumianej polityki, kultury i gospodarki także w przeszłości. Niniejszy tom poświęcony wszelkim aspektom podróżowania w Europie środkowej - dawniej i dziś, rozpoczyna cykl wydawniczy, który da możliwość wymiany poglądów na te tematy naukowców z krajów grupy wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Mottem tego tomu są słowa św. Augustyna: „Via viatores quaerit” czyli „Droga potrzebuje wędrówców”, zaś symbolem: wizerunek Władysława Jagiełły, władcy, który sam niemało podróżował, rozpoczął też rządy w Europie środkowej - dynastii, której przedstawiciele obok Księstwa Litewskiego władali terytoriami wszystkich państw wchodzących w skład grupy wyszehraddzkiej: Królestwem Polskim, Królestwem Węgier i Królestwem Czech, sami odbywając liczne i dalekie podróże. W tomie zamieszczono artykuły naukowców, reprezentujących nie tylko polskie, ale i zagraniczne ośrodki naukowe, historyków, politologów i socjologów, dotyczące wszelkich zagadnień związanych z podróżowaniem.

 

 

 

 

 

 


 

Czystki-i-terror-na-UkrainieRobert Kuśnierz, Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 373

Książka powstała w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus”, realizowanym w Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Harvard University w latach 2013-2014. Monografia omawia okres czystek i Wielkiego Terroru na sowieckiej Ukrainie. Składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano sytuację polityczną w USRS przed i po zabójstwie Siergieja Kirowa. Następny – najbardziej obszerny – dotyczy lat 1937-1938. W rozdziale trzecim starano się przybliżyć reakcję społeczeństwa na prowadzoną przez bolszewików politykę.

Link do wydawnictwa: http://marszalek.com.pl/sklep/produkt/4574/czystki_i_terror_na_ukrai.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dzieje-KoszalinaKacper Pencarski (współautor), Dzieje Koszalina, t. I do 1945 roku, red. R. Gaziński, E. Włodarczyk, Koszalin 2016

Publikacja „Dzieje Koszalina. Tom I do 1945 r.” wydana została z okazji jubileuszu 750-lecia Koszalina pod redakcją naukową prof. Radosława Gazińskiego i prof. Edwarda Włodarczyka. Dr Kacper Pencarski jest autorem rozdziału pt. „Dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa (1918-1945)”, w którym znajdują się informacje dotyczące m.in. zagadnień politycznych, gospodarczych oraz specyficznych uwarunkowań dotyczących Koszalina. Wśród autorów znaleźli się także: prof. Marian Rębkowski („Zanim powstało miasto”), dr Rafał Simiński („Czasy średniowiecza”), dr hab. Paweł Gut („Okres brandenbursko-pruski”). Uroczysta promocja książki uświetniona została obecnością m.in. Prezydenta Koszalina Piotr Jedliński, biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko, radni Koszalina oraz mieszkańcy miasta.

 

 

 

 

 

 

 


 

PArmenia-dziedzictwoaweł Nieczuja-Ostrowski (red.) Armenia: dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016

Książka stanowi próbę rozpoznania i wyjaśnienia głównych czynników generujących polityczną aktywność współczesnej Armenii i Ormian, zwłaszcza w sferze stosunków międzynarodowych, a tym samym bilansu ćwierćwiecza niepodległości. Autorzy, uczeni o dużym dorobku w zakresie badań państw i narodów Kaukazu i obszaru poradzieckiego, w poszczególnych rozdziałach dokonują opisu współzależności geopolitycznych kraju, kształtowania systemu politycznego i procesu transformacji ustrojowej współczesnej Armenii, jej miejsca wobec przemian kulturowo-cywilizacyjnych, kwestii zagłady narodowej w polityce państwa, oddziaływania diaspory ormiańskiej, spraw gospodarczych, a w tym przestrzeni energetycznej oraz problemu Górskiego Karabachu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kaszubi-i-slupski-proces-jana-baueraWojciech Skóra, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim (część 1), Poznań-Słupsk 2016, ss. 367.

Podczas wyjątkowo mroźnych dni lutego 1932 roku w Słupsku odbył się proces Jana Bauera, polskiego nauczyciela i działacza narodowego. Była to jedna z najważniejszych rozpraw politycznych Polaków w Niemczech. W istocie był to proces pokazowy, a więc rodzaj demonstracji propagandowej, mający uderzyć w Kaszubów i zahamować coraz skuteczniejsze działania Polaków w północno-wschodnich Niemczech. Na ławie oskarżonych nie zasiadał działacz szkolnictwa polskiego, lecz cała koncepcja rozwoju oświaty. Rozwój szkolnictwa na rubieżach Kaszub został powstrzymany, a następnie większość placówek oświatowych zlikwidowano. Wielu Kaszubów zastraszono, a przemiany nazistowskie, które rozpoczęły się w Rzeszy kilkanaście miesięcy później, jedynie utrwaliły ten stan.
Książka omawia przyczyny i przebieg tych wydarzeń. Uzupełnieniem jest kilkudziesięciostronicowe sprawozdanie z procesu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Jan-Paweł-II-wobec-konfliktu-zbrojnego-na-BalkanachJan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie, wybór i wstęp Sylwia Górzna, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016

Ogrom wypowiedzi zebranych w niniejszym tomie wskazuje, że Jan Paweł II nieustannie starał się zapobiec konfliktowi zbrojnemu na Bałkanach. Autor¬ka zebrała dokumenty papieskie z wersji polskiej miesięcznika „L’Osservatore Romano” z lat 1991–2003. Autorka ufa, że zbiór wypowiedzi i przemówień papieskich przyczyni się do kształtowania postawy akceptacji i szacunku wobec wyznawców różnych religii. Niniejszy temat badawczy może doprowadzić do głębszego zainteresowania nauczaniem społecznym papieża Jana Pawła II, które z całą pewnością odgrywało istotne znaczenie dla wzmocnienia światowego pokoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaangazowanie-Jana-Pawła-IISylwia Górzna, Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016

W pracy zostały zaprezentowane dyplomatyczne, charytatywne i religijne działania Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju na Bałkanach. Stanowi ona pierwszą w literaturze próbę całościowego spojrzenia na działalność Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz rozwiązania konfliktu bałkańskiego. Pontyfikat wnosił nowe elementy do teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, pociągając za sobą uaktywnienie różnych form działalności dyplomatycznej. Papież podejmował niezliczone próby mediacji, aby wyeliminować konflikty zbrojne ze stosunków międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jan-Poszakowski historykJustyna Żukowska, Jan Poszakowski – historyk z czasów saskich, Słupsk 2016, ss. 278

Książka stanowi omówienie twórczości historycznej Jana Poszakowskiego - jezuity, teologa, historyka i pedagoga z czasów saskich. Teksty te nie doczekały się dotychczas odrębnej monografii, co czyni niniejszą pozycję pożądaną w historiografii. Autorka omawia w poszczególnych rozdziałach życie i działalność jezuity na tle epoki oraz innych tekstów historycznych tamtych czasów. Do najważniejszych dzieł Jana Poszakowskiego możemy zaliczyć dzieje wyznań protestanckich oraz nowy typ kalendarzy polityczno-historycznych. Omawiany autor wniósł znaczny wkład w edukację ówczesnego społeczeństwa, co na kartach niniejszej książki jest rzetelnie udowodnione.